Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden van VakanZ Gezinsparken.

Artikel 1 · Inleidende bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:
VakanZ-Gezinsparken: de reisorganisator die eigen vervoerreizen naar (christelijke) vakantieparken aanbiedt en daarbij optreedt als bemiddelaar, waarbij de huurder alleen een vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
Huurder: een (natuurlijk) persoon die een accommodatie uit het aanbod van VakanZ-Gezinsparken heeft geboekt of wenst te boeken.
Medehuurder: degene die samen met de huurder in het vakantiehuis verblijft.
Gasten: de algemene aanduiding voor alle personen die op het vakantiepark verblijven.
Beheerder: degene die verantwoordelijk is voor het beheer van de vakantieparken waarmee VakanZ-Gezinsparken samenwerkt. In veel gevallen is de beheerder tevens verhuurder.
Gezinsvakanties: de algemene aanduiding van de door VakanZ-Gezinsparken georganiseerde eigen vervoerreizen.

Artikel 2 · Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle huurovereenkomsten die betrekking hebben op VakanZ-Gezinsparken. Afwijkende afspraken of regelingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van VakanZ-Gezinsparken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen VakanZ-Gezinsparken en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen VakanZ-Gezinsparken en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Artikel 3 · Huurprijzen en bijkomende kosten

Prijzen zoals vermeld op de website Gezinsparken.nl, in brochures en andere uitingen zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijkomende kosten zoals energiekosten, eindschoonmaak en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) worden apart vermeld op zowel de website als de factuur.

Artikel 4 · Toeristenbelasting 

Indien toeristenbelasting van toepassing is, staat de indicatie van deze kosten op de website en op de factuur. De hoogte van deze belasting kan wijzigen door tussentijdse verhogingen. Het uiteindelijke bedrag dat ter plaatse betaald moet worden kan dus enigszins afwijken.

Artikel 5 · Vreemde valuta

Voor accommodaties in landen die niet vallen in de eurozone geldt dat de prijzen van bijkomende kosten staan vermeld in euro's. Als gevolg van koersschommelingen kunnen deze prijzen enigszins fluctueren. De bijkomende kosten staan op de factuur vermeld in euro's, maar dienen in het betreffende land met de daar geldende muntsoort te worden betaald.

Artikel 6 · Huurovereenkomst

Na telefonische reservering of reservering via de website is er sprake van een huurovereenkomst. De huurder ontvangt per e-mail een bevestiging, tevens factuur.

Artikel 7 · Weigering boekingen

1. VakanZ-Gezinsparken behoudt zich het recht voor boekingen te weigeren indien hier gegronde redenen voor zijn. Onder gegronde redenen wordt verstaan: onbehoorlijk betaalbedrag in het verleden, laakbaar gedrag van de huurder en/of medehuurders in het verleden, maar ook als er aanwijzingen zijn dat de huurder en/of zijn medehuurders de accommodatie niet enkel en alleen voor toeristische doeleinden binnen het VakanZ-concept zal huren.
2. De accommodaties die door VakanZ-Gezinsparken aangeboden worden, kunnen uitsluitend gehuurd worden door (eenouder) gezinnen die bewust kiezen voor het VakanZ-concept.

Artikel 8 · Alleenreizende jongeren

1. Boekingen van alleenreizende jongeren (jongeren die zonder ouders op vakantie gaan) worden niet geaccepteerd omdat dit in strijd is met het door VakanZ-Gezinsparken geformuleerde concept en conform de regelgeving op de meeste parken die zijn gecontracteerd.
2. Indien een accommodatie uitsluitend door jongeren wordt bewoond en ouders in een andere accommodatie verblijven, behoudt VakanZ-Gezinsparken zich het recht voor om boekingen voor deze constructie te weigeren. In geval VakanZ-Gezinsparken deze constructie onder extra voorwaarden toestaat wordt een verhoogde borg gevraagd.
3. Indien (achteraf) blijkt dat er sprake is van alleenreizende jongeren behoudt VakanZ-Gezinsparken zich het recht voor de huurovereenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen zonder dat restitutie plaatsvindt van eventueel betaalde gelden.
4. De ouder(s) dient/dienen altijd zijn/hun minder- of meerderjarige kind(eren) te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat de ouder(s) niet is/zijn gearriveerd of eerder is/zijn vertrokken, om welke reden dan ook, dan worden de kinderen beschouwd als alleenreizende jongeren.
5. De uitzondering op Artikel 5 lid 1 zijn de wintersportvakanties die door VakanZ-Gezinsparken worden aangeboden. In dit geval dient de huurder minimaal 21 jaar te zijn en de medehuurders minimaal 18 jaar. VakanZ-Gezinsparken is in dit geval gerechtigd een hogere borgsom te eisen dan is gepubliceerd.

Artikel 9 · Productomschrijving

De vakantieparken en accommodaties zijn zorgvuldig door VakanZ-Gezinsparken geselecteerd. VakanZ-Gezinsparken staat in voor de juistheid van de omschrijving van zowel de vakantieparken als de accommodaties, met dien verstande dat een afwijking van 15 procent van de opgegeven woonoppervlakten en afstanden aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en indrukken van de accommodaties en het vakantiepark, voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen, seizoensinvloeden, renovaties of maatregelen van de overheid afwijken van de beschrijving op de website of brochures van VakanZ-Gezinsparken

Artikel 10 · Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden VakanZ-Gezinsparken niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 11 · Herroeping aanbod

Het aanbod van VakanZ-Gezinsparken is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de huursom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping wordt zo spoedig mogelijk na berichtgeving bekend gemaakt waarna VakanZ-Gezinsparken de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod doet.  

Artikel 12 · Overmacht

1. Indien VakanZ-Gezinsparken  door overmacht, niet zijnde een pandemie, genoodzaakt is een reservering te annuleren, is zij verplicht de huurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Ook probeert VakanZ-Gezinsparken in een dergelijke situatie voor een vergelijkbaar alternatief te zorgen. Wanneer de huurder het aangeboden alternatief niet accepteert, verplicht VakanZ zich de reeds ontvangen huursom terug te betalen. 
2. Indien VakanZ-Gezinsparken vanwege sluiting van een een vakantiepark in het kader van covid-19 genoodzaakt is te annuleren, gelden per vakantiepark specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden staan vermeld bij de informatie over het vakantiepark op Gezinsparken.nl 
3. Indien tijdens het verblijf sprake is van een ramp, pandemie of een ernstige calamiteit waardoor het verblijf afgebroken moet worden, is dit risico voor rekening van de huurder, tenzij deze dit risico ondergebracht heeft bij een verzekering.

Artikel 13 · Informatieplicht huurder

1. De huurder verstrekt VakanZ-Gezinsparken voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medehuurders die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
2. Met name dient de huurder informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde medehuurders met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, overlast, gevaar of risico’s voor de huurder, medehuurder dan wel de andere gasten of bezittingen van derden.
3. Tevens vermeldt de huurder bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de gezinsvakanties omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
4. Indien de verhuurder in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat de huurder en/of zijn medehuurders door VakanZ-Gezinsparken van (verdere) deelname aan de gezinsvakantie wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 14 · Huurder

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Alle verkeer, ook het betalingsverkeer, verloopt uitsluitend via de huurder.

Artikel 15 · Informatie van derden

VakanZ-Gezinsparken draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites, sociale media en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 16 · Betaling

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder een aanbetaling van 30% van de huursom, de boekingskosten en de premies van eventueel afgesloten annulerings- en/of reisverzekeringen te voldoen.
2. Het restant van de totale reissom moet uiterlijk acht weken voor vertrek in het bezit zijn van VakanZ-Gezinsparken.
3. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door of namens VakanZ-Gezinsparken schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. VakanZ-Gezinsparken heeft het recht om daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Ook worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
4. Bij boeking binnen twee maanden voor de dag van vertrek moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Artikel 17 · Geldige reisdocumenten

1. Indien de huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 18 · Verzekeringen

VakanZ-Gezinsparken raadt de huurder aan bij boeking een annuleringskostenverzekering af te sluiten. 

Artikel 19 · Reisbescheiden

1. VakanZ-Gezinsparken stelt de reisbescheiden, waaronder een informatiepakket, voucher en routebeschrijving, uiterlijk 14 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de huurder, tenzij dit redelijkerwijs niet van VakanZ-Gezinsparken kan worden gevergd.
2. Indien de huurder uiterlijk 10 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij VakanZ-Gezinsparken.
3. In geval een boeking wordt gemaakt binnen 14 dagen voor de dag van vertrek geeft VakanZ-Gezinsparken aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de huurder worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij VakanZ-Gezinsparken.

Artikel 20 · Wijzigingen door de huurder

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder een voorstel tot wijziging indienen bij VakanZ-Gezinsparken op voorwaarde dat dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en de eventuele annuleringkosten in acht worden genomen. VakanZ kan hiervoor wijzigingskosten in rekening ten hoogte van maximaal 35 euro.
2. Het is de huurder niet toegestaan de geboekte accommodatie onder te verhuren.
3. De huurder kan ten alle tijden de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk of per e-mail geschiedt en de annuleringskosten van ten minste 35 euro in acht worden genomen. Bij het aanwijzen van een vervangende huurder dienen oude én nieuwe huurder de overname schriftelijk of per e-mail te bevestigen aan VakanZ-Gezinsparken.
4. Indien de huurder wil annuleren en in contact wenst te komen met een vervangende huurder is het niet toegestaan om de accommodatie te huur aan te bieden in advertenties, sociale media, websites, etc. Hiervoor is vooraf toestemming noodzakelijk van VakanZ-Gezinsparken.

Artikel 21 · Wijzigingen door VakanZ-Gezinsparken

1. Het aanbod van VakanZ-Gezinsparken is vrijblijvend en kan zo nodig door VakanZ-Gezinsparken worden herroepen. In dit geval zal VakanZ-Gezinsparken een alternatief aanbod aan de huurder aanbieden. Hierbij wordt er gezocht naar een gelijkwaardige accommodatie. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven waarbij er wordt gekeken naar de volgende aspecten; de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt; de samenstelling van het reisgezelschap.
2. De huurder heeft het recht om de wijziging of het alternatieve aanbod af te wijzen. In dit geval heeft de huurder recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Artikel 22 · Annulering door de huurder

1. Voor eigen-vervoerreizen van VakanZ-Gezinsparken naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en de premies van verzekeringen de volgende annuleringskosten verschuldigd:
· tot 12 weken voor vertrek: 50 procent van de reissom;
· tot 8 weken voor vertrek: 75 procent van de reissom;
· binnen 8 weken voor vertrek: 100 procent van de reissom.
2. De huurder dient bij annulering VakanZ-Gezinsparken schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen, waarna VakanZ-Gezinsparken de annulering schriftelijk of per e-mail zal bevestigen en de annuleringsnota toestuurt.

Artikel 23 · Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid VakanZ-Gezinsparken

1. VakanZ-Gezinsparken is jegens de huurder niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de website, brochures of informatiepakketten waarin zij afhankelijk is van derden in de berichtgeving naar de huurder.
2. VakanZ-Gezinsparken is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel die door welke oorzaak dan ook tijdens de reis of huurperiode is ontstaan.
3. VakanZ-Gezinsparken is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de huurder zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
4. Meedoen aan recreatieprogramma's en andere georganiseerde activiteiten van VakanZ Events BV is voor eigen risico. De huurder en zijn medehuurders vrijwaren VakanZ-Gezinsparken tegen aanspraken dienaangaande.
5. VakanZ-Gezinsparken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitbraak van een besmettelijke ziekte op een VakanZ-Gezinspark. 
6. VakanZ-Gezinsparken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken of de kwaliteit van een wifiverbinding in het vakantiehuis of op het vakantiepark.  

Artikel 24 · Aansprakelijkheid huurder

1. De huurder en de medehuurders zijn wettelijk aansprakelijk voor alle door hem/hen veroorzaakte schade aan de accommodatie en/of het vakantiepark.
2. De huurder is verplicht de door hem of zijn medehuurders veroorzaakte schade direct te melden bij de beheerder en deze schade te compenseren.

Artikel 25 · Verplichtingen van de huurder ter plaatse

1. De huurder dient zich bij aankomst op het vakantiepark te melden bij de receptie tijdens de in de reisbescheiden aangegeven tijden.
2. De huurder betaalt bij aankomst de borg en de eventuele bijkomende kosten, zoals aangegeven in de reisbescheiden.
3. De huurder dient het vakantiehuis uiterlijk op de in de reisbescheiden aangegeven tijd te hebben geruimd. VakanZ-Gezinsparken is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd.
4. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de aangegeven redelijke gebruiksinstructies.
5. Bij de accommodatie aanwezige of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
6. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon, achter te laten. Indien de huurder de eindschoonmaak zelf verricht dient de accommodatie schoon gemaakt te worden volgens de voorschriften die gelden op het betreffende vakantiepark. De in de accommodatie aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen in de daartoe bestemde plaats. Indien de beheerder bij de eindcontrole op het tijdstip van vertrek constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet (bezem)schoon is, is de beheerder gerechtigd om extra kosten aan de huurder in rekening te brengen, eventueel in te houden op de borg.
7. De huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Artikel 26 · Naleven voorschriften

1. De huurder en zijn medehuurders dienen zich te conformeren aan de regels die op de vakantieparken gelden. Deze regels zijn vastgelegd in het Reglement VakanZ-Gezinsparken die elke huurder direct na boeking ontvangt. Het Reglement voorziet in voorschriften met betrekking tot gebruik van faciliteiten, parkeren, gescheiden afvalinzameling, tijden dat het stil moet zijn op het park, etc. Het Reglement maakt integraal onderdeel uit van de huurovereenkomst.
2. De huurder en zijn medehuurder zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de beheerder, zijn personeelsleden en/of de medewerkers van VakanZ.
3. Indien de huurder of zijn medehuurders zodanige last of hinder oplevert dat een goede uitvoering van de gezinsvakantie wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, en in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen, kan de beheerder en/of VakanZ-Gezinsparken besluiten de huurovereenkomst te beëindigen.
4. Huurders en/of medehuurders verplichten zich de regels na te leven die ter plaatse gelden m.b.t. covid-19.

Artikel 27 · Schade toegebracht door de huurder

1. Indien er sprake is van schade, al of niet opzettelijk toegebracht door de huurder of zijn medehuurders, aan de accommodatie, de faciliteiten op het vakantiepark en/of de openbare ruimte in de directe omgeving van het vakantiepark, dient de huurder dit onverwijld te melden aan zowel de beheerder als de VakanZ-parkleider (indien aanwezig).
2. De huurder en zijn medehuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.
3. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder direct aan de beheerder onmiddellijk op diens verzoek te worden vergoed.

Artikel 28 · Klachten

1. Eventuele klachten of tekortkomingen dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst, gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de huurder zich allereerst ter plaatse melden bij de beheerder of zijn personeelsleden (receptie) van het betreffende vakantiepark. Indien de klacht of tekortkoming niet (naar tevredenheid) wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de gezinsvakantie, moet de klacht ter plaatse worden gemeld bij de contactpersoon (parkleider) VakanZ-Gezinsparken. Indien deze niet aanwezig is of de klacht of de tekortkoming hiermee niet is opgeheven, moet deze onverwijld worden gemeld bij het kantoor van VakanZ-Gezinsparken.
2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt VakanZ-Gezinsparken voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport). Tevens zal VakanZ-Gezinsparken zich inspannen om voor de huurder een vervangende accommodatie te vinden.
3. Indien de huurder niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de beheerder of VakanZ-Gezinsparken daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
4. Een klacht na (vroegtijdig) vertrek zonder voorgaand overleg met VakanZ-Gezinsparken vrijwaart de beheerder en VakanZ-Gezinsparken van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook tenzij door VakanZ-Gezinsparken anders wordt bepaald.
5. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 week na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij VakanZ-Gezinsparken.
6. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze schriftelijk na kennisname door de huurder van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij VakanZ-Gezinsparken te worden ingediend.
7.Indien de huurder de klacht niet tijdig indient, wordt deze door VakanZ-Gezinsparken niet in behandeling genomen, tenzij de huurder hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.
8. VakanZ-Gezinsparken zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven dat de klacht in behandeling is genomen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand en wordt de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
9. VakanZ-Gezinsparken treedt binnen de klachtenprocedure op als mediator en zal de belangen van huurder en beheerder afwegen en een voorstel naar beide partijen doen toekomen. Indien geen overeenstemming tussen huurder en beheerder wordt bereikt, staat het de huurder vrij om het geschil voor te leggen aan een bevoegde rechter van de rechtbank in Zwolle. Op alle geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.

1510